Visie en waarden

Op Campus Van Eyck volg je vanaf de eerste graad op de GO! Middenschool kwaliteitsvol onderwijs. Als campus geloven wij, naast een brede algemene vorming, sterk in een persoonlijke, brede en sportieve ontplooiing van jouw talenten. Atheneum Campus Van Eyck staat gekend als een school die laat leren. Deze krachtige en betekenisvolle slogan zegt iets over de manier waarop wij als schoolteam naar onderwijs kijken. Tegelijk geven wij leerlingen de kans om leren met sport te combineren binnen ons specifiek pedagogisch projectwaarbij leerlingen mogelijkheden hebben om te kiezen voor de optie 4 uur extra sport op school ongeacht de studierichting.

“Educating the mind without educating the heart,

is no education at all” – ARISTOTELES

Wij willen een krachtige katalysator voor je zijn door je motivatie om te leren maximaal te verhogen met volgende tools: 

Autonomie : onze leerkrachten leren je om je eigen keuzes te maken, om zelfredzaam te zijn en zelf controle uit te oefenen.

Verbondenheid: ons schoolteam geeft jou het gevoel ergens bij te horen, positieve relaties met anderen te onderhouden en zich gesteund, gerespecteerd en waardevol te voelen. Verbondenheid slaat op onderlinge betrokkenheid en de behoefte om samen ergens voor te gaan. 

Competentie: leerkachten begrijpen hoe belangrijk het voor je is om je bekwaam te voelen en je nood aan succeservaringen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten. 

Voor het Atheneum betekent dit concreet dat wij hierdoor in staat zijn om jongeren af te leveren die na hun carrière op het Atheneum klaar zijn voor hun lancering naar het hoger onderwijs. We geven als school onze leerlingen de juiste competenties mee waardoor ze READY to GO! zijn voor het hoger onderwijs.

Om te starten denkt en werkt men in Atheneum Campus Van Eyck gezond kritisch. Competente en gepassioneerde leerkrachten geven leerlingen de juiste tools in handen om kritisch te denken vanuit een brede kennisachtergrond. Slik niet zomaar alles wat “de maatschappij” of “het internet” op je af stuurt. Denk kritisch na, durf dingen in vraag stellen en gebruik je kennis om feiten en fictie van mekaar te onderscheiden.

Daarnaast staat in Atheneum Campus Van Eyck samenwerken centraal. In onze visie kunnen nieuwe ideeën en innovaties ontstaan door verschillende individuen en instellingen te verbinden. In het uitwerken van nieuwe initiatieven gaan wij voortdurend op zoek naar een nauwe samenwerking met anderen. Dit maakt dat leerlingen en personeel zich verbonden voelen met mekaar en externe partners (instellingen hoger onderwijs, Limburgse Tennis Academie, diverse sportclubs uit verschillende sporttakken, andere scholen van Campus Van Eyck, …) hetgeen maakt dat ze zich gesteund, gewaardeerd en de behoefte voelen om samen ergens voor te gaan. Mensen groeien door samen te werken. Blijf dat vooral ook doen; via samenwerking met anderen bouw je aan je eigen netwerk. Door samen uitdagingen aan te pakken, kan je veel meer dan alleen.

In Atheneum Campus Van Eyck durft men ondernemend zijn. Leerlingen maken hun eigen keuzes, zijn zelfredzaam en tonen initiatief om samen met medeleerlingen en leerkrachten nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het Atheneum geeft leerlingen kansen om deel te nemen aan olympiades, nationale en internationale wedstrijden, taaluitwisselingsprogramma’s, … om hun zichzelf en hun blik op de toekomst te verruimen. Jongeren die hun sportieve vaardigheden verder willen ontplooien kunnen dit doen op school binnen een aangepast lessenrooster. Door goede afspraken te maken met ouders en leerlingen kunnen deze leerlingen ongeacht hun studierichting opteren voor 4u extra sport (voetbal of multisport) per week. Deze flexibiliteit en dit engagement zorgt ervoor dat de leerlingen zich op sportief vlak verder kunnen ontplooien zonder hun schoolloopbaan aan de kant te schuiven. Daarnaast kunnen leerlingen die zich wensen voor te bereiden op de toelatingsproef van arts of tandarts zich hierin te verdiepen tijdens een complementair lesuur mét de ondersteuning en de begeleiding van de vakleerkrachten. Neem het heft in eigen handen, want jullie zijn de toekomst!

Wij drukken op deze manier als school onze stempel op onze leerlingen. We stomen ze klaar voor hun lancering naar het hoger onderwijs en hun verdere carrière zodat wij, van het moment dat wij onze leerlingen hun diploma secundair onderwijs overhandigen, kunnen zeggen: “Jullie zij READY to GO! voor de volgende stap!”