Humane Wetenschappen

Je bent nieuwsgierig naar het hoe en waarom van het handelen van de mens, zowel op individueel vlak als binnen de samenleving? Dan is deze rich-ting iets voor jou!
De basisvorming in Humane wetenschappen is dezelfde als in de andere stu-dierichtingen in het ASO. Vandaar dat je eveneens moet beschikken over een hoog abstractie-vermogen en dat je dus in staat moet zijn een breed gamma theoretische en abstracte leerin-houden te verwerken. Humane wetenschappen is immers een studierichting met een uitgespro-ken doorstromingskarakter naar opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
Binnen de Humane wetenschappen maak je kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert kritische vragen stellen en omgaan met informatie. De twee typische humane wetenschapsvakken hierbij zijn ge-dragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Via deze vakken word je geconfronteerd met de wetenschappelijke studie van het menselijk gedrag, van de sociale werkelijkheid en van cultuur in de ruimste zin van het woord.

Cultuurwetenschappen bestudeert cultuurfenomenen als uitingen van mens en samenleving. Je maakt er kennis met economie, recht, filosofie, media en kunst en met de wetenschappen die de-ze domeinen bestuderen. Je ontwikkelt een gevoeligheid voor kunst en andere cultuuruitingen (bijv. jongerenculturen, media …). Je krijgt in dit vak zicht op de samenhang van cultuurverschijnselen en de cultuuroverdracht in de samenleving. Je bestudeert het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving, je verwerft inzicht over de verschillende mens- en wereldbeelden, de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

Gedragswetenschappen stelt de mens als individu en het sa-menleven van mensen in de maatschappij centraal. Je maakt er kennis met een aantal visies op mens en samenle-ving, vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, voor-al uit de psychologie, de sociologie en de antropologie. Je bestudeert de verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die communicatie tus-sen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cul-tuursystemen. Bovendien leer je hoe waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen en verneem je meer over het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid.

Daarnaast wordt binnen de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.
De leerinhouden voor beide vakken zijn thematisch geordend. Zij bevatten zowel voor gedrags-wetenschappen als cultuurwetenschappen de volgende onderdelen per graad:
• interactie en communicatie;
• identiteit, continuïteit en verandering;
• samenhang en wisselwerking;
• expressie;
• waarden en normen;
° onderzoekscompetentie
° organisatie

In de 2e graad leer je menselijke gedragingen, maatschappelijke en culturele fenomenen her-kennen en exploreren. Het aangrijpingspunt is de eigen ervarings- en leefwereld, die je leert ob-serveren, beschrijven en structureren met behulp van de begrippen, relaties en structuren uit de betreffende disciplines. Je leert relaties leggen tussen verschillende aspecten van de onmiddellij-ke humane werkelijkheid en een objectiveerbaar standpunt innemen en verdedigen.
De onderzoekscompetentie in deze graad wordt ontwikkeld aan de hand van begrensde op-drachten.

Lessentabel

Vakken3e jaar4e jaar
Levensbeschouwing22
Nederlands44
Frans44
Engels33
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Wiskunde44
L.O.22
Fysica11
Chemie11
Biologie11
Informatica/mediawijs11
Gedragswetenschappen23
Cultuurwetenschappen22
Seminarie Frans1
Seminarie11
Totaal3232

Profiel van de leerling

 Je bent geïntrigeerd door het gedrag van anderen en jezelf.
 Je blijft graag op de hoogte van de actualiteit.
 Je kan goed met mensen samenwerken.
 Je werkt graag met de computer.
 Je kan helder, logisch en kritisch denken.
 Je wilt informatie leren structureren en verwerken.
 Je bent bereid om te lezen, te spreken in, te schrijven en te luisteren naar andere talen.
 Je bent communicatief ingesteld en je bent bereid om informatie via presentaties, al of niet in groep, aan anderen over te brengen.
 Je wilt werken aan een bredere kijk op mens, maatschappij en cultuur.
In de 2e graad leer je menselijke gedragingen, maatschappelijke en culturele fenomenen her-kennen en exploreren. Het aangrijpingspunt is de eigen ervarings- en leefwereld, die je leert ob-serveren, beschrijven en structureren met behulp van de begrippen, relaties en structuren uit de betreffende disciplines. Je leert relaties leggen tussen verschillende aspecten van de onmiddellij-ke humane werkelijkheid en een objectiveerbaar standpunt innemen en verdedigen.
De onderzoekscompetentie in deze graad wordt ontwikkeld aan de hand van begrensde op-drachten.

Humane wetenschappen 3e graad

In de 3e graad worden begrippen, relaties en structuren uitge-breid. Je leert ze op een complexere humane werkelijkheid toe-passen en breder en grondiger wetenschappelijk onderbou-wen. De verschijnselen uit de humane werkelijkheid worden in een breder perspectief geplaatst, zowel in tijd als in ruimte.
Relaties worden vaker dan in de 2e graad gelegd vanuit over-koepelende theorieën en modellen. Prominent aanwezig zijn logische analyse van grondslagen, van vooronderstellingen en reflecterend beschouwen. Het innemen en verwoorden van stand-punten vereist een doorgedreven analyse en het in acht nemen van een groter aantal parame-ters. In de 3e graad gaat de aandacht sterk uit naar de wijze waarop in humane wetenschap-pen kennis wordt opgebouwd en verspreid.
De onderzoekscompetentie wordt in deze graad verder ontwikkeld aan de hand van relatief open opdrachten.

Vervolgstudies in het hoger onderwijs

De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident.
De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in het ho-ger professioneel onderwijs (professionele bachelor). Volgende opleidingen treden hierbij op de voorgrond: onderwijs, sociaal-agogisch werk, audiovisuele en beeldende kunst, toerisme, gezondheidszorg, …
Bij de keuze voor academisch (universitair) hoger onderwijs moet je rekening houden met het minimumprogramma wiskunde en wetenschappen dat je hebt gevolgd. Een keuze voor richtingen met een sterke component wiskunde of wetenschappen is daarom niet aan te raden, maar, afhankelijk van je inzet en capaciteiten, niet onmogelijk. Meer aansluitend bij je vooropleiding zijn studiegebieden zoals archeologie, communicatiewetenschappen, criminologische wetenschappen, geschiedenis, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, politieke en sociale wetenschappen, psychologie en pedagogische wetenschappen, rechten en wijsbegeerte.
Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk. Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden in het Se-n-Se, HBO5 Verpleegkunde, bij Syntra, bij VDAB, bij Defensie, Politie, …

Studieaanbod