Dagindeling/werking

Eerste schooldag

Als het belsignaal gaat voor het eerste lesuur, staan de leerlingen op de speelplaats aan het venster waar de naam van hun leerjaar en studierichting is voorzien.
Voor de eerste schooldag brengen de leerlingen alleen boekentas, pen en papier mee. De leerkrachten delen tijdig mee welke schoolmateriaal nodig is.
De eerste dag krijgen de leerlingen agenda, schoolboeken, het lessenrooster. Verder maken ze kennis met de school, de nieuwe leerkrachten en de andere leerlingen.

Route

Fietsers nemen achter het grootwarenhuis Carrefour de Pr. Claessensweg. Die rijden ze af tot aan de brug; daar slaan ze rechtsaf. Zo bereiken ze de fietsenstalling en de speelplaats.
Voor brommers is er een afzonderlijke parkeergelegenheid voorzien op de parking en aan het Atheneum. Brommers zijn niet toegelaten bij de fietsenparking !

Lesuren

De lessen starten om 8u30. Er is toezicht op school voorzien vanaf 8u15.
Een schooldag is verdeeld in lesuren van 50 minuten.
Op woensdag eindigen de lessen om 11u55.

1ste Lesuur 08u25 – 09u15
2de Lesuur 09u15 – 10u05
Pauze
3de Lesuur 10u15 – 11u05
4de lesuur 11u05 – 11u55
Middagpauze
5de Lesuur 12u50 – 13u40
6de Lesuur 13u40 – 14u30
Pauze
7de Lesuur 14u40 – 15u30
8ste Lesuur 15u30 – 16u20

De leerlingen hebben op maandag, dinsdag en donderdag 7 (max.8 uren ) les, op vrijdag 7 uren.
De (niet verplichte) studie begint na het zevende lesuur en duurt tot 17.10 u.
Er wordt studie georganiseerd op maandag -, dinsdag – en donderdagavond. Woensdagnamiddag is vrij.

Mediatheek

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen van 12u15 tot 12u45 terecht in de mediatheek voor begeleide studiedoeleinden. Ze kunnen er beschikken over 8 pc’s.

Cafetaria

De externe leerlingen die dicht bij de school wonen kunnen in de middagpauze naar huis gaan of op school blijven eten. Interne leerlingen en de andere externen blijven altijd op school eten. Ze eten ofwel hun eigen lunch, of ze maken gebruik van het schoolcafetaria met een selfservice systeem, waar ze de keuze hebben tussen een volledige warme maal-tijd, gevarieerde snacks en verschillende soorten broodjes. Betalingen gebeuren contant of via de schoolbetaalkaart.

Kosten

De kosten voor gehuurde schoolboeken, werkboeken, media , fotokopieën, cursussen,… bedragen maximaal € 350 afhankelijk van leerjaar en studierichting.
Als een pedagogische excursie wordt georganiseerd (theaterbezoek, stadsbezoek enz.) wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. Deelname aan excursies is verplicht.
De jaarlijkse kosten voor ééndaagse pedagogische excursies zijn geraamd op maximaal € 95 per schooljaar, afhankelijk van leerjaar en studierichting.
De kosten voor meerdaagse excursies tijdens de schooldagen hangen af van aantal dagen en bestemming.
Voor de lessen L.O. zorgen de leerlingen zelf voor gymschoenen en sportbroek. Het Atheneum voorziet T -shirts met schoollogo voor de sportlessen. Ze worden afzonderlijk verrekend via het studiefonds.

Leermiddelen

Ons studiefonds koopt en verzorgt studieboeken en verhuurt ze aan de ouders van de leerlingen. De ouders hoeven dus zelf geen boeken en /of andere leermiddelen te kopen. Het studiefonds zorgt ook voor de agenda’s, werkboeken, ICT- producten enz.

Organisatie van het studiefonds
De leerlingen krijgen hun boekenpakket + schoolagenda ,T-shirt,… op de eerste schooldag. In de loop van de eerste rapportperiode ontvangen de ouders een overschrijvingsformulier voor een voorschot van € 250 euro. Een gedetailleerde eindafrekening wordt opgemaakt begin maart.

Voordelen van het studiefonds
Lagere kosten voor de ouders dan bij aankoop. De huur is ca. 25% van de nieuwprijs. Geen rompslomp voor de ouders bij de aanschaf van boeken en andere leermiddelen. Alle leerlingen zijn tijdig in het bezit van het volledig pakket. Geen verschillen bij de door de leerlingen gebruik-te boeken.

Wat zit er wel en wat zit er niet in het studiefonds ?
Wel : alle studieboeken, fotokopieën, werkschriften en de agenda
Niet: : woordenboek(en), toetsbladen, schriften, kaften, rekentoestellen, enz.

De boeken blijven eigendom van het studiefonds en moeten door de leer-ling voor het einde van het schooljaar onbeschadigd ingeleverd worden. Voor ernstige bescha-digingen en verlies van boeken wordt de nieuwprijs in rekening gebracht.
Gebruikers die het huurgeld niet betalen kunnen worden uitgesloten, zowel voor het lopende als voor het volgende schooljaar.

Attesten, getuigschriften & diploma’s

Op het einde van een schooljaar krijgt elke leerling een A-, B- of C-attest.
Met een A-attest is de leerling onvoorwaardelijk bevorderd naar een hoger leerjaar.
Met een B-attest is hij voorwaardelijk bevorderd. Hij mag wel naar een hoger leerjaar, maar niet in alle studierichtingen of onderwijsvormen. Overzitten mag ook.
Een leerling die een C-attest behaalt moet het jaar overzitten.

Klassenraad

Geregeld komen leerkrachten, C.L.B.-leden en directie sa-men om te praten over je persoonlijkheid, aanleg, inspannin-gen, resultaten, gezondheid, gedrag,… . Deze vergadering heet “klassenraad”. Via deze raad kunnen de directeur, de C.L.B.-leden en de leerkrachten, indien nodig, contact opne-men met je ouders.
De eindbeslissingsklassenraad beslist op het einde van het schooljaar aan de hand van de 5 rapporten en de besprekin-gen van de vorige klassenraden of de leerling een A-, B- of C-attest krijgt.

A-attest : de leerling is geslaagd en moet naar een hoger leerjaar; dit attest kan ondersteund worden door een advies.
B-attest : de leerling is geslaagd, maar de klassenraad legt een bindende beperking (= clausule-ring) in de (studie)keuze op; de leerling kan evenwel overzitten; ook dit attest kan ondersteund worden door een advies.
C-attest : de leerling is niet geslaagd; eenmalig kan hij/zij van een 1ste leerjaar A of B toch over-gaan naar het beroepsvoorbereidend leerjaar; in het andere geval moet hij/zij overzitten.

De klassenraad kan oordelen dat er gegronde redenen bestaan om de beslissing over een indivi-duele leerling uit te stellen: in dat geval bepaalt de klassenraad voor welke vakken een bijkomende proef moet afgelegd worden.
De eindbeslissing wordt dan genomen op het einde van augustus.

Contact Ouders – School

Ouders kunnen altijd op school terecht om te spreken over gedrag, studiehouding en de resultaten van hun kind. Vanzelfsprekend dient daarvoor wel eerst een afspraak gemaakt.
Viermaal per jaar wordt een ouderavond georganiseerd, telkens op het einde van een rapport-periode.
Contact vanuit de school naar de ouders gebeurt in de eerste plaats via de agenda: daarin worden de cijfers genoteerd die de leerlingen behaald hebben op overhoringen, toetsen, taken enz. Ook mededelingen betreffende het te laat komen en individuele nota’s worden erin opgeschreven. Daarom worden de ouders nadrukkelijk verzocht wekelijks de agenda na te zien en voor gezien te ondertekenen. Geregistreerde ongewettigde afwezigheden worden vermeld op de rapporten.
Als de school het nodig oordeelt, kunnen de ouders schriftelijk of telefonisch worden gecontacteerd of uitgenodigd worden voor een gesprek.

Rapporten dagelijks werk en eindproeven

Vijf maal per jaar wordt er een rapport uitgereikt. Voor de resultaten voor dagelijks werk is dat einde november, begin maart en eind mei, telkens na een periode van tien weken. Vóór de kerstvakantie en vóór de grote vakantie verschijnen de rapporten met de resultaten van de exa-mens. De paasproeven, die voor een aantal vakken worden georganiseerd, vormen een deel van de tweede reeks eindproeven. Ook de opdrachten in het kader van onderzoekcompeten-ties vormen een deel van de tweede reeks proefwerken van de derde graad.
De drie rapporten DW (dagelijks werk) geven het resultaat van de permanente evaluatie
Om tot een rapportcijfer te komen, nemen de leerkrachten korte mondelinge en schriftelijke overhoringen of herhalingstoetsen af, ze geven oefeningen of taken, en ze beoordelen de ant-woorden op vragen die tijdens de les gesteld worden. Er wordt natuurlijk ook gelet op aandacht, planning, orde en andere aspecten van de studiehouding.
De bedoeling van de twee examenperiodes is na te gaan of de leerling grote gedeelten van de leerstof kan verwerken.
In de examenperiode wordt met een halvedagsysteem gewerkt: de leerlingen zijn ’s namiddags vrij om zelfstandig de examens voor te bereiden. Als de ouders dit wensen, kunnen de leerlingen ook ’s namiddags op school studeren.

Internaat

Sommige leerlingen verblijven in het internaat Amigo, dat aan onze school verbonden is. Hier kunnen zij studeren met begeleiding van een ervaren team opvoeders. Ook voor de nodige ontspanning wordt gezorgd.
Voor meer info :

www.internaat-amigo.be

Secretariaat

Voor het afgeven van allerlei formulieren, het aanmelden bij het te laat komen, de eerste opvang bij ziekte enz…, kun je terecht op het secretariaat.

Oudercontacten

Op geregelde tijdstippen organiseert het Atheneum ouderavonden, waarop je ouders via de leerkrachten, CLB en van de directie inlichtingen kunnen verkrijgen omtrent je gedragingen en resultaten op school.
Daarbuiten kunnen ouders met hun vragen, zorgen en ideeën terecht tijdens de schooluren of erna via een afspraak.
Bij moeilijkheden nemen je ouders best dadelijk contact op met de klastitularis of met de leerling-begeleiding.

Verzekering

Elke leerling is verzekerd tegen ongevallen, die op school of op de kortste en veiligste weg van en naar huis zouden gebeuren.

Busabonnementen

De leerlingen van het secundair onderwijs zijn aangewezen op “De Lijn”.
Informatie i.v.m. de dienstregeling en abonnementen kunt u bekomen op het volgende verkoop- en informatiepunt :
“De Lijn”
Industriezone Leuerbroek
Weertersteenweg 1014
3640 Kinrooi tel. 089/700150

Centrum voor leerlingbegeleiding

Het CLB of Centrum voor leerlingenbegeleiding is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
Het CLB werkt op volgende domeinen :
 leren en studeren
 studiekeuze en beroepskeuze
 psychisch-sociaal functioneren
 preventieve gezondheidszorg
Het CLB werkt adviserend, onder beroepsgeheim en kosteloos. Het CLB werkt op vraag van de leerlingen of van hun ouders. Vanaf de leeftijd van 14 jaar beslist de leerling zelf of hij/zij CLB-begeleiding wil. CLB-begeleiding is een recht, geen verplichting. Het medisch onderzoek binnen de preventieve gezondheidszorg en leerplichtbegeleiding zijn wel verplicht.

Bij wie kun je terecht ?
De CLB-begeleiding is teamwerk: een psycho-pedagogisch consulent, maatschappelijk werker, verpleegkundige en een dokter. Zij vormen samen een team. Zij kunnen u informeren, onder-zoeken, begeleiden en eventueel doorverwijzen naar externe diensten.
Waar en wanneer kan men het CLB bereiken ?
CLB Genk-Maasland vestiging Maaseik
Millenstraat 14 A
3960 Bree

089/770170

clb.bree@g-o.be

Hoofdzetel
CLB Genk-Maasland
Weg naar As 199 A, 3600 Genk

089/365790

clb.genk-maasland@rago.be